Súčasné vzdelávanie v kreatívnom a kultúrnom sektore na východnom Slovensku sa venuje hlavne umeleckým prejavom a kreativite, no často sa vyhýba podnikateľským témam, trhovým mechanizmom, plánovaniu a medzisektorovej spolupráci. Dopytovo-orientovaný projekt Biznis academy - podpora zamestnanosti mladých kreatívcov vychádza z potreby reagovať na nedostatok praktických informácií pre ľudí, ktorí sa chcú živiť svojim talentom a intelektuálnymi výstupmi. 

Logicky nadväzuje na dopady, ktoré mal zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry na mesto Košice a košický kraj a rieši potreby samozamestnania absolventov takýchto odborov. Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť a samozamestnateľnosť mladých ľudí vo veku do 29 rokov. Zameriava sa na špecifických uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa pohybujú vo sfére kultúry a kreatívnych odvetví. Príprava na podnikanie bude začínať teoretickou prípravou prostredníctvom 5 vzdelávacích tematických okruhov, ktoré budú viesť odborní lektori s relevantnou praxou. V nich sa budú zameriavať na oblasť platnej legislatívy, finančnú oblasť, marketing a obchodné zručnosti a využívanie IT pri samozamestnávaní. Po skončení teoretickej časti bude nasledovať praktická časť, kde si uchádzači vyskúšajú činnosť podľavlastného výberu v reálne fungujúcej firme. Túto aktivitu dokáže CIKE zabezpečiť vďaka členstvu v sieťach a bohatej databáze relevantných partnerov. 

Vďaka projektu dostane 9 mladých nezamestnaných ľudí balík vedomostí a skúseností na to, aby boli schopní spracovať svoje nápady a založiť si vlastné podnikanie a zvýšili svoju účasť na trhu práce. Pod dohľadom odborných tútorov a mentorov budú vedení k systematickému vypracovaniu podnikateľského plánu a iných strategických plánov, aby boli schopní sa na ňom následne udržať. Inovatívnosť tohto projektu spočíva v prepájaní funkčnej teórie a praxe uspôsobenej priamo na potreby uchádzačov z odvetví, ktoré sú pre košický región vysoko perspektívne. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prebieha od októbra 2017 do septembra 2018.

Partneri projektu:


                                      obrazok2

Biznis academy Výzvy

Biznis academy novinky